top of page

 

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w

zakładzie leczniczym

Venamed- Usługi Pielęgniarskie

Lucyna Sitek

43-246 strumień

ul. Wspólna 2 

NIP: 651-155-12-53

 

Rozdział 1 .

Postanowienia ogólne.

&1

Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa w zakładzie leczniczym

„Venamed – Usługi Pielęgniarskie Lucyna Sitek mieszczącym się 43-246 Zbytków ul. Jesionowa 1, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

 

&2.

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w

 • Rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE.L nr 119 str.1

 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2018 r poz 1000/20018

 

&3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenie fizyczne, organizacyjne, oprogramowania systemowe proporcjonalne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym Venamed rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

 

 1. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

 

  1. poufność danych- rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;

  2. integralność danych- rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

  3. rozliczalność danych- rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko jednej osobie;

  4. integralność systemu- rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej;

  5. dostępność informacji-rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

  6. zarządzanie ryzykiem-rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych

    

&5

 1. Administratorem danych jest osoba kierująca zakładem leczniczym Lucyna Sitek.

 2. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych ze względów iż dane osobowe przetwarzane są na niewielką skalę a zakład leczniczy należy do mikroprzedsiębiorstw.

 

Rozdział 2.

Definicje

&6

Przez użyte w polityce bezpieczeństwa należy rozumieć:

 1. administrator danych- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

 2. ustawa- ustawa z dn 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

 3. RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak uchylenie dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz.UE.L nr 119 str 1.

 4. dane osobowe-wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

 5. dane medyczne- dane szczególne, które mówią np. o stanie zdrowia pacjenta.

 6. Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych wg określonych kryteriów,

 7. przetwarzanie danych- operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie itd.

 8. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

 9. system tradycyjny-zespół procedur organizacyjnych , związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie w środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

 10. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym- wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

 11. Administrator systemu informatycznego- osoba lub osoby , upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi.

 12. Odbiorca- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny , jednostka lub inny podmiot , któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m.in. o umowę powierzenia,

 13. strona trzecia- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny , jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z upoważnienia administratora danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe.

 14. Identyfikator użytkownika- ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych , jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 15. Hasło- ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych przypisanych do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym,

 

Rozdział 3

Zakres stosowania

&7

 

W zakładzie leczniczym przetwarzane są dane osobowe pracowników, byłych pracowników, kandydatów do pracy, kontrahentów z którymi zakład leczniczy Venamed współpracuje oraz dane szczególne- medyczne pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Dane te są posegregowane i gromadzone w zbiorach danych osobowych.

Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.

Polityka bezpieczeństwa zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w zakładzie leczniczym Venamed są:

 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Venamed.

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 • Procedura przetwarzania danych osobowych oraz postępowanie z dokumentacją papierową oraz elektroniczną danych osobowych pracowników, kontrahentów oraz danych szczególnych- medycznych.

 

& 8

Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do :

 1. danych osobowych szczególnych medycznych w postaci wyników badań przetwarzanych w systemie informatycznym będącym własnością Laboratorium Diagnostyka .spółka .ZO.O , za który to system w/w kontrahent ponosi odpowiedzialność prawną i gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu.

 2. danych osobowych przetwarzanych w systemie Baza Asystent, Open Office .

 3. odbiorców danych osobowych, którym przekazano dane osobowe do przetworzenia w oparciu o umowy powierzenia w tym:

 • Przychodnia na Rondzie 44-240 Żory Al. W. Polskiego 3 c

 • Biuro Rachunkowe Alicja Klimaniec 43-246 Strumień ul. Pocztowa 2A.

 1. informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych w tym w szczególności nazw , kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych.

 2. rejestru osób trzecich – pracowników mających upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych.

 3. innych dokumentów zawierających dane osobowe.

 

&9

 1. Zakres ochrony danych osobowych określone przez Politykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty mają zastosowanie do

 • wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz w formie papierowej, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie.

 • Wszystkich lokalizacji- budynków pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie.

 • Wszystkich pracowników, kontrahentów mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

 • Do stosowania zasad określonych przez Plitykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz inne osoby mające dostęp do danych podlegających ochronie.

 

Rozdział 4

Wykaz zbiorów danych osobowych.

&10

Dane osobowe gromadzone są w zbiorach :

 1. Wykaz zbiorów danych szczególnych -medycznych (dotyczy pacjentów)

 2. Ewidencja osób upoważnionych do przet-arzania danych osobowych szczególnych – medycznych.

 3. Akta osobowe pracowników.

 4. Listy płac pracowników.

 5. Listy obecności pracowników.

 6. Umowy zawarte z kontrahentami.

 7. Systemowa baza danych.

& 11

Zbiory danych osobowych wymienione w &10 pkt 1 i 7 podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny oraz przy użyciu systemu informatycznego , będącego własnością Laboratorium Diagnostyka oraz systemu Asystent- baza danych.

Zbiory danych , o których mowa w pkt 2-6 podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny( papierowy).

 

Rozdział 5.

Wykaz budynków, pomieszczeń w których wykonywane są operacje przetwarzania danych osobowych .

&12

 1. Dane osobowe przetwarzane są w budynku mieszczącym się pod adresem 43-246 Zbytków ul. Jesionowa 1 w Gabinecie zabiegowo-diagnostycznym .

 2. Dane osobowe pracowników, kontrahentów przetwarzane są zarówno w formie tradycyjnej ( w ognioodpornej szafie medycznej zamykanej na klucz ).

 3. Dane osobowe szczególne- medyczne przechowywane są zgodnie z procedurą przetwarzania danym szczególnych w formie tradycyjnej papierowej oraz w zabezpieczonym systemie informatycznym, do którego ma dostęp ADO oraz upoważnieni przez niego pracownicy . (ognioodporna szafa medyczna zamykana na klucz)

 

Rozdział 6.

Struktura zbiorów danych .

&13

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość danych osobowych przedstawia się w sposób następujący.

 1. Dane osobowe kontrahentów

   

 • Imię i nazwisko właściciela firmy

 • Nazwa firmy

 

 • adres siedziby firmy

 • Nip

 • Regon

 • telefon

 • e-mail

 • fax

 

2. Dane pracowników.

 • Imię i Nazwisko

 • pesel

 • NIP

 • adres zamieszkania

 • informacje o zdobytym wykształceniu

 • telefon

  1. Dane szczególne – medyczne.

 • Imię i Nazwisko

 • pesel

 • adres

 • telefon

 • dane medyczne mówiące o stanie zdrowia.

 • płeć

 

Rozdział 7.

Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych

&14

Zabezpieczenia organizacyjne .

 • Opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 • Sporządzono i wdrożono instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w zakładzie leczniczym Venamed- Usługi Pielegniarskie

 • Wprowadzono Procedury przetwarzania i przechowywania danych szczególnych -medycznych

 • Stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

 • Opracowano i na bieżąco jest prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych.

 • Do przetwarzania danych został dopuszczone osoby posiadające upoważnienie nadane przez ADO po zapoznaniu się z procedurami, zostały zaznajomione z z przepisami RODO oraz w zakresie systemu informatycznego a także zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy.

 • Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w warunkach w pełni zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu, w którym są przetwarzane dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej.

 • Dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu neutralizuje się w sposób taki aby nie było możliwe odtworzenie ich treści

 

Zabezpieczenia techniczne

 • Komputer zabezpieczono ochroną antywirusową, oraz przed korzystaniem z nich osób nieuprawnionych poprzez założenie indywidualnego hasła i cyklicznego wymuszania zmiany hasła.

 

Zabezpieczenia fizyczne

 • Urządzenia służące do przetwarzania danych znajdują się w zamykanych pomieszczeniach.

 • Dokumenty oraz nośniki danych przechowywane są w zamykanych na klucz szafkach.

 

 

Rozdział 8.

Zadania ADO

&15

Do obowiązków ADO należy:

 1. Organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO i ustawie o ochronie danych osobowych.

 2. Zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki bezpieczeństwa i innymi dokumentami wewnętrznymi.

 3. Przeprowadzenie oceny skutków planowanej operacji przetwarzania dla ochrony danych – w przypadku , gdy zakład leczniczy wprowadza nowy rodzaj przetwarzania danych osobowych.

 4. Wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 5. Prowadzenie dokumentacji kontrolującej jakość przetwarzania danych- nadzór

 6. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym.

 8. Przeszkolenie pracowników w zakresie RODO .

 9. Dokonywanie corocznych do dnia 25 maja sprawozdań rocznych z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Sprawozdanie jest w formie pisemnej.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Lucyna Sitek

bottom of page